Курсове по Английски език Варна

При нас ще откриете атрактивни предложения за професионални курсове по английски език на най-изгодни цени и с най-добри условия на територията на Варна. Нашият дългогодишен опит и екип от професионални учители и преводачи са ни утвърдили като лидер в преводите и провеждането на курсове по английски език. Езиков център Имидж.

Курсовете по английски език се провеждат по системата на издателство Oxford „New Headway“ (Fifth edition) в следните нива: Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced.
Обучението се провежда в модули от по 30 учебни часа – това се равнява на 10 посещения по 2 астрономически часа /3 учебни часа/ или 60 учебни часа – 20 посещения по 2 астрономически часа.

Предлагаме индивидуално и групово обучение. Клиентите,които имат познания по езика попълват входящ тест за определяне на нивото.
Препоръчителния брой часове за покриване на пълно ниво e:

– 60 / 90 учебни часа за нива Beginner и Elementary;
– 60/ 90 учебни часа за ниво Pre-intermediate;
– 90/120 учебни часа за нивa Intermediate, Upper-Intermediate и Advanced. Посещенията за групи са по 2 или 3 пъти седмично, а при индивидуалното обучение честотата и продължителността на занятията се определят от курсиста. На клиентите се предоставят безплатни учебници и учебни тетрадки под формата на ксерокопия, както и удостоверение за завършен езиков курс след полагане на изходящ тест.

New Headway – Elementary
Новото издание включва обновени текстове и теми за дискусии. Освен основна граматика, учебникът съдържа и секции с граматични упражнения, слушане с разбиране, упражнения за произношение и фрази от ежедневния английски език. С помощта на тетрадката и видео обучението курсистите имат възможност да упражнят усвоения до момента материал и да изградят езин добър набор от думи и фрази.

New Headway – Pre-Intermediate
Учебникът съдържа 12 урока и включва нови заглавия и теми в комбинация с добра методика и достъпно представена граматика. В това ниво курсистите имат възможност да обогатят своята лексика и да подобрят произношението си. Множеството упражнения и аудио материали спомагат за лесното и бързо усвояване на материала.

New Headway – Intermediate
Учебникът включва 12 урока. В това ниво обучаващите се имат възможност постепенно да надградят граматичните си знания. Учебният материал включва преглед на времената, пряка и непряка реч, деятелен и страдателен залог и др. Текстовете и дискусиите вече са на по-високо ниво, което позволява на курсистите да изградят един добър речник от думи и фрази на английски език. След завършването на този курс те могат свободно да общуват и пишат на английски.

New Headway – Upper-Intermediate
С обновеното издание авторите на учебника се стремят към подобряване на представения материал с цел бърз прогрес при развитието на езика. Този учебник дава възможност за разширено изучаване на английската граматика чрез обновени секции. Новите текстове от различни източници предоставят богат речник, от който курсистите се нуждаят на това ниво. Обновените материали за слушане предлагат широк спектър от изрази, включени в разговорния английски. Чрез секцията Music of English и разделът за говорим английски обучаващите се имат възможност да усвоят интонацията, ударението и особеностите на езика. Чрез представяне на най-често употребяваните глаголи и думи те успяват да се запознаят с т. нар. колокации (готови изрази) в английския език. Новите теми с международна значимост се занимават с актуални въпроси, което стимулира курсистите да взимат участие в дискусии.

New Headway – Advanced
Изцяло нова версия на нивото, която осигурява истинско предизвикателство и стимул за напреднали. Актуалните теми стимулират интереса и дискусиите. Поставя се фокус върху лексиката и уменията за говорене. Опростената структура е с цел максимална яснота и възможност за напредък. Основните функции са: доизграждане на английската граматика; наблягане на дискусиите чрез текстове, богати на нова лексика; задълбочено изследване на лексиката с фокус върху синоними, колокации и идиоми и усъвършенстване на ораторските способности на учащите. Системата дава база за истински напредък и развитие. Материалите за слушане от различни източници спомагат за доразвиването на способността на курсистите да улавят различните акценти в английския език. В това ниво те могат да усетят разнообразието на английския език.

Бизнес английски
Езикова школа Имидж извършва обучение по бизнес английски по система „Market Leader“ на издателство Longman, разработена в сътрудничество с авторитетния “Financial Times”.

Система в 5 части, в основата на която са материали от автентични източници. Темите се разглеждат чрез реални бизнес-ситуации, за да се достигне стандартното ниво на владеене на езика, необходимо за общуване в модерното бизнес-общество. Засягат се и теми от специфични области – бизнес право, финанси и мениджмънт. Системата удовлетворява напълно потребностите на съвременния професионалист в деловата комуникация, с цялото разнообразие от типови ситуации, които тя предлага. Всяко от нейните 5 нива е динамично, рационално, с категоричен акцент върху практическото използване на езика за професионални цели. Усвоявате цялата ”основа” от общия английски (граматически структури, everyday и social English). Изучавате същите езикови категории и в същата последователност. Разликата е в темите и лексиката, чрез които те се усвояват.

Всяко ниво на системата е предвидено за 90 – 120 учебни часа, които могат да се увеличат до 150 чрез използване на допълнителните помагала Practice File, Test, File, Business Grammar and Usage, Business Law, Banking and Finance, International Management. Съдържа речник на бизнес термините и специални раздели върху граматика и писане.

Подготовка за тест Marlins
Езикова школа и център за професионално обучение Имидж  предлага на своите клиенти подготовка за тест Marlins, който е предназначен за морски кадри на различни длъжности.

Много от менинг компаниите изискват преминаването на „Marlins Test for Seafarers“ за да видят нивото на владеене на английски език. Изпълнителна Агенция „Морска администрация“ е включила „Marlins Test for Seafarers“ като изпит по английски език за да получите съответните морски правоспособности. Сертификационния тест може да направите на сайта на Marlins. Получавате сертификат, който е валиден шест месеца. В него е указан резултата от теста. Резултат под 70% се счита за много лош. Приемлив е резултат по-добър от 85%.

Този сертификат може да бъде проверен от работодателя. Тестът е с продължителност 60 минути. Включва 85 въпроса от следните раздели:

– Listening – умения за слушане и разбиране (25 въпроса)
– Grammar – Prepositions – граматика предлози (10 въпроса)
– Grammar – Choose the statement that describes the picture – Граматика – Изберете израза, който описва картинката (4 въпроса)
– Grammar – Tenses – Граматика – Времена (4 въпроса)
– Grammar – Scrambled sentences – Граматика – разбъркани изречения (6 въпроса)
– Grammar – Questions – Граматика – Въпроси (6 въпроса)
– Vocabulary – Odd word – Лексика – Излишна дума (която на принадлежи на групата) (5 въпроса)
– Vocabulary – Look at the picture. Put the words in the correct places – Лексика – Посочете предметите от картинката (5 въпроса)
– Vocabulary – Groups – Лексика – Групирайте думите по смисъл (5 въпроса)
– Time and Number – Времена и числа (5 въпроса)
– Pronunciation – Произношение (9 въпроса)Reading – Четене с разбиране (1 въпрос)