Курсове по Италиански език Варна

При нас ще откриете атрактивни предложения за професионални езикови курсове по италиански език на най-изгодни цени и с най-добри условия на територията на Варна. Дългогодишния ни опит и екип от професионални учители и преводачи са ни утвърдили като лидер в преводите и курсовете по италиански и английски език.

Италиански за възрастни

Курсовете по италиански език за възрастни във фирма „Имидж“ се провеждат по система Progetto Italiano, разработена за преподаване на Италиански език на чужденци.

Обучението се провежда в модули от по 30 учебни часа – това се равнява на 10 посещения по 2 астрономически часа /3 учебни часа/ или 60 учебни часа – 20 посещения по 2 астрономически часа.

Препоръчителния брой часове за по-горни нива е поне 90 учебни часа. Посещенията за групи са по 2 или 3 пъти седмично, а при индивидуалното обучение честотата и продължителността на занятията се определят от курсиста. На клиентите се предоставят безплатни учебници и учебни тетрадки под формата на ксерокопия, както и удостоверение за завършен езиков курс след полагане на изходящ тест.

Препоръчителния брой часове за покриване на пълно ниво e:
– 60/90 учебни часа за нива италиански език А1 и италиански език А2;
– 60/90/120 учебни часа за нива италиански език B1 и италиански език B2;
– 90/120 учебни часа за ниво италиански език C1 и подготовка за сертификати;

Системата Progetto Italiano се състои от 3 части. Комплектът за всяка част включва учебник, учебна тетрадка, учебни касети или дискове съдържащи запис на изучаваните текстове.Учебният материал е разпределен в раздели като всеки раздел включва определен брой уроци. В края на всеки раздел има секция за преговор и обобщение на изучаваното в раздела, съответно лексика и граматика. В края на учебника се съдържа раздел с граматическа справка с упражнения, спрежения на неправилни глаголи, както и разпечатка на упражненията за слушане и произношение.

Курсът по Италиански език 1-во ниво покрива съответно нивата А1 и А2 на Европейската езикова рамка, които представляват едно основно ниво на владеене на езика:
Ученикът може да разбира познати думи и основни изрази, свързани с него, неговото семейство и непосредственото му обкръжение. Може да общува с елементарни изрази, да задава прости въпроси и да отговаря на такива при непосредствена необходимост или позната тематика. Може да използва прости изрази и изречения, може да напише кратък текст на писмо или картичка, да попълни формуляр, включващ името, националността, адреса му или други лични данни.

ГРАМАТИКА
– Сегашно време на изявително наклонение (Presente Indicativo)
– Спрежение на глаголите от 1, 2, 3 група; Възвратни глаголи; Заповедна форма- Определителен/неопределителен/частичен член за мъжки род, женски род, множествено число
– Лични местоимения; Лични местоимения пряко допълнение и лични местоимения непряко допълнение;
– Близко минало сложно време (Passato Prossimo), минало причастие и съгласуване на миналото причастие ; Минало несвършено време (Imperfetto); Бъдеще просто време (FuturoSemplice); Условно наклонение – просто и сложно (Condizionale seplice, Condizionale composto)

Курсът по Италиански език 2-ро ниво покрива съответно нивата B1.1 и B1.2 на Европейската езикова рамка, т.е. приблизително следното ниво на владеене на езика:
Ученикът може да разбира същественото на ясен стандартен език по познати теми иактуални теми, информация от радио и телевизионни предавания, когато се говори сравнително бавно и ясно. Може да разбира текстове, описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Може да участва в разговори на позната тематика от личен характер или свързани с ежедневието. Може кратко да изразява и аргументира мнението си.Може да съставя несложен свързан текст на познати теми.

ГРАМАТИКА
– Смесени преки и непреки местоимения (Pronomicombinati); Относителни местоимения (Pronomiindicative);- Сравнителни степени (Comparazione)
– Просто далечно минало време (Passatoremoto)- Подчинително наклонение (Congiuntivo)
– Съгласуване на времената (Concordanzadeitempi)
– Страдателен залог (Formapassiva)
– Основи на синтаксиса

Курсът по Италиански език на 3-то ниво покрива съответно нивата B2 и С1.1./С1.2. на Европейската езикова рамка, т.е. приблизително следното ниво на владеене на езика:Ученикът може да разбира сравнително дълги устни изложения и лекции и да следи сложна аргументация, както и повечето телевизионни информационни предавания и повечето филми, когато се говори на стандартен език. Ученикът може да разбира статии и доклади със съвременна проблематика, в които авторите отстояват определени позици и съвременната литературна проза. гладко и непринудено, без видимо затруднение. Може да използва езика успешно за социални и професионални контакти. Може да напише структуриран текст с ясно изразено мнение, както есета и доклади, а също така да използва подходящ за адресата стил.Тези нива включват текстове по актуални теми, задачи за разговор и дискусии, а граматичните упражнения са насочени към усъвърщенстване на умението за изразяване на мнение, за нюансиране на изказа и на писмената реч.

Подготовка за CELI

Езикова школа „Имидж“ извършва подготовка за италианския езиков сертификат CELI.

CELI е може би най-популярният италиански езиков сертификат. Той е разработен и предложен през 1987 г. от Universitа per Stranieri di Perugia. Признат е от Министерството на образованието и Министерството на външните работи на Италия, както и от всички италиански образователни институции и удостоверява навсякъде, където е необходимо, ниво на владеене на италианския език.

Сертификатът CELI съдържа пет нива, които във възходящ ред се подреждат, както следва, от CELI 1 към CELI 5.Сертификатни нива CELI 4 и CELI 5 покриват изискванията на всеки италиански университет.

1. Сертификат (CELI 1) – A2
При изпита CELI 1 се определят вашите познания отговарящи на ниво А2 от Общоевропейската езикова рамка. Кандидатите трябва да могат да боравят с кратки и елементарни изрази от ежедневна употреба. Изпитът съдържа четири елемента:
• четене с разбиране
• слушане с разбиране
• писане
• говорене

2. Сертификат (CELI 2) – B1
При изпита CELI 2 се регистрират познания по италиански език от третото ниво на основния курс. Кандидатите трябва да комуникират много по-свободно и да ползват лексика и структура на изреченията от по-високо ниво.Изпитът отново се състои от четирите елемента, използвани в CELI 1, но подбрани със съответна сложност за нивото.

3. Сертификат (CELI 3) – B2
При изпита CELI 3 се определя нивото на владеене на средно напреднали. Кандидатите трябва да са в състояние да могат да възпроизвеждат, разбират и боравят с богата лексика в разнообразни теми от живота и ежедневието. Изпитът този път се състои от пет елемента. Към познатите до момента от CELI 1 и CELI 2 със съответна по-голяма сложност се добавя и петият елемент:
• езикова компетентност

4. Сертификат (CELI 4) – C1
При изпита CELI 4 изискванията за владеенето на италиански език отговарят на ниво напреднали. Езиковата компетенция на кандидатите трябва да им позволява да четат, слушат, разбират и говорят по профилирани теми. Да са в състояние с лекота и богата езикова култура да комуникират в най-разнообразни ситуации.Изпитът се състои от петте познати елемента.

5. Сертификат (CELI 5) – С2
Нивото CELI 5 регистрира най-високата степен на владеене на езика. Кандидатите трябва да са в състояние на възпроизвеждат, четат, слушат, говорят и участват във всяка ситуация, свързана с какъвто и да е социален или професионален проблем и тема. Елементите в изпита отново са пет и както може да се очаква са от най-голяма сложност.В България изпитите за получаване на сертификат CELI се провеждат единствено в Италианския културен институт www.iicsofia.esteri.it/IIC_Sofia

Датите за тези изпити са два пъти годишно през юни и ноември. Молбите за явяване на изпит се подават лично в Италианския културен институт на ул. „Ал. Жендов” 1, София, където се внася и таксата от 80 евро (в евро).

Крайният срок за записване е приблизително два месеца преди датата на изпита.