Курсове по Руски език Варна

Ние от езиков център Имидж  предлагаме атрактивни предложения за професионални курсове по руски език на най-изгодни цени и с най-добри условия във Варна. Нашият дългогодишен опит е допринесъл за развиване на най-добрите практики за обучение. Екипът ни от професионални учители и преводачи са ни утвърдили като лидер в преводите и курсовете по английски и руски език.

Руски за възрастни
Руският език (русский язык) е най-разпространеният славянски език, говорен от около 167 000 000 души в Русия и други страни. През 20 век той придобива голямо политическо значение и днес е официален език на няколко държави (Русия, Казахстан, Беларус, Киргизстан), както и на Организацията на обединените нации.

Руският е индоевропейски език, част от източнославянската група, включваща още три говорени и днес езика – беларуски, русински и украински. Макар да запазва източнославянската синтетично-флексионна структура и общославянската лексикална основа, съвременният руски включва и голям брой чужди думи от областите на политиката, науката и техниката.

Руската азбука е кирилица, почти изцяло съвпадаща с българската. Тя също произлиза от първоначалната кирилица, но се основава на проведената от Петър I през 1708 гражданска реформа на азбуката. През 1918 руската азбука отново е изменена.
Заедно с английския и китайския, руският е един от трите най-широко разпространени езици в света. Повече от една четвърт от световната научна литература е публикувана на руски.

Курсовете по руски език в езикова школа Имидж се провежда по системата Приглашение в Россию.
Обучението се провежда в модули от по 30 учебни часа – това се равнява на 10 посещения по 2 астрономически часа /3 учебни часа/ или 60 учебни часа – 20 посещения по 2 астрономически часа.

Препоръчителния брой часове за по-горни нива е поне 90 учебни часа. Посещенията за групи са по 2 или 3 пъти седмично, а при индивидуалното обучение честотата и продължителността на занятията се определят от курсиста. На клиентите се предоставят безплатни учебници и учебни тетрадки под формата на ксерокопия, както и удостоверение за завършен езиков курс след полагане на изходящ тест.

Предлагаме индивидуално и групово обучение. Клиентите,които имат познания по езика попълват входящ тест за определяне на нивото.

Препоръчителния брой часове за покриване на пълно ниво e:
– 60/90 учебни часа за нива руски език А1 и руски език А2;
– 60/90/120 учебни часа за нива руски език B1 и руски език B2;
– 90/120 учебни часа за ниво руски език C1 и подготовка за сертификати;

Приглашение в Россию

Първата част на учебника е адресирана към хората, които започват изучаването на руски език от нулево ниво или имат известни познания по езика. Подходът на обучение е комуникативен и стимулира курсистите да общуват на чуждия език. Особено внимание се обръща на зрителната и слуховата нагледност. Граматиката е тясно интегрирана в комуникативния процес и се въвежда стъпка по стъпка на контрастивен принцип. Упражненията над лексиката и произношението са базирани на близостта между двата езика. В уроците се въвежда системно страноведски материал и постепенно се създава цялостна представа за страната и културата на изучавания език. Първата част на учебника съдържа 7 теми с логично свързани подтеми. Всяка тема завършва с обобщителен урок за проверка, оценяване и самооценяване. В края на учебника са приложени граматични таблици и руско-български азбучен речник. След изучаването на първа част от учебника учениците достигат ниво А1 – А2.

Втopaтa чacт paзшиpявa и нaдгpaждa уcвoените знaния, кaтo ocъщеcтвявa пocтoянен пpегoвop нa изученoтo в нoв кoнтекcт. Пoдxoдът нa oбучение е кoмуникaтивен и чpез paзнooбpaзни зaдaчи курсистите cе cтимулиpaт дa oбщувaт нa чуждия език. Гoлямo внимaние cе oтделя нa зpителнaтa и cлуxoвaтa нaгледнocт. Гpaмaтикaтa е тяcнo интегpиpaнa в кoмуникaтивния пpoцеc и cе въвеждa c oглед нa cпецифичните тpуднocти зa бългapите. Упpaжнениятa нaд лекcикaтa и пpoизнoшениетo cъщo ca бaзиpaни нa близocттa между двaтa езикa. Уpoците cъдъpжaт cиcтемнo cтpaнoведcки мaтеpиaл, зaтвъpдявaт cе знaния и cе включвa нoвa инфopмaция зa cтpaнaтa и култуpaтa нa изучaвaния език. Втopaтa чacт нa учебникa имa 15 теми cъc зaдaчи и упpaжнения зa четене, cлушaне, пиcaне и гoвopене. Вcякa темa включвa pубpикa „Для теx, ктo xoчет читaть xудoжеcтвенную литеpaтуpу“, кoятo пpедcтaвя oткъcи нa извеcтни aвтopи. В учебникa ca paзpaбoтени 3 кoмплекcни теcтa зa пpoвеpкa, oценкa и caмooценкa нa знaниятa. Теcтoвете изгpaждaт умения у курсистите дa cе cпpaвят c тaкъв тип зaдaчи в изпитнa oбcтaнoвкa и ги пoдгoтвят зa изпитa зa cеpтификaт зa влaдеене нa езикa. В кpaя нa учебникa ca пpилoжени текcтoвете зa cлушaне и pуcкo-бългapcки aзбучен pечник. След изучaвaнетo нa втopa чacт oт учебникa учениците дocтигaт нивo  В1.

Руският език (русский язык) е най-разпространеният славянски език, говорен от около 167 000 000 души в Русия и други страни. През 20 век той придобива голямо политическо значение и днес е официален език на няколко държави (Русия, Казахстан, Беларус, Киргизстан), както и на Организацията на обединените нации.

Руският е индоевропейски език, част от източнославянската група, включваща още три говорени и днес езика – беларуски, русински и украински. Макар да запазва източнославянската синтетично-флексионна структура и общославянската лексикална основа, съвременният руски включва и голям брой чужди думи от областите на политиката, науката и техниката.

Руската азбука е кирилица, почти изцяло съвпадаща с българската. Тя също произлиза от първоначалната кирилица, но се основава на проведената от Петър I през 1708 гражданска реформа на азбуката. През 1918 руската азбука отново е изменена.
Заедно с английския и китайския, руският е един от трите най-широко разпространени езици в света. Повече от една четвърт от световната научна литература е публикувана на руски.