Курсове по Турски език Варна

Образователен център Имидж предлага обучение по системата Hitit, разработена от специалистите на университета „Tömer“ в Анкара специално за чужденци, които живеят в Европейския съюз, и е изцяло съобразена с Общата европейска езикова рамка.
Обучението се провежда в модули от по 30 учебни часа – това се равнява на 10 посещения по 2 астрономически часа /3 учебни часа/ или 60 учебни часа – 20 посещения по 2 астрономически часа. Препоръчителния брой часове за по-горни нива е поне 90 учебни часа. Посещенията за групи са по 2 или 3 пъти седмично, а при индивидуалното обучение честотата и продължителността на занятията се определят от курсиста. На клиентите се предоставят безплатни учебници и учебни тетрадки под формата на ксерокопия, както и удостоверение за завършен езиков курс след полагане на изходящ тест.

Предлагаме индивидуално и групово обучение. Клиентите,които имат познания по езика попълват входящ тест за определяне на нивото.
Препоръчителния брой часове за покриване на пълно ниво e:
– 60/90 учебни часа за нива турски език А1 и  турски език А2;
– 60/90/120 учебни часа за нива турски език B1 и турски език B2;
– 90/120 учебни часа за ниво турски език C1 и подготовка за сертификати;

Системата Hitit e една от най-съвременните езикови системи изобщо. Състои се от шест нива, в които са заложени граматически упражнения, текстове за четене с разбиране и диалози. Към всеки от трите учебника има учебна тетрадка с достъпни и интересни текстове и упражнения, а комплектът от учебник и учебна тетрадка е обогатен с аудиозаписи.

Особено внимание е обърнато на натрупването на лексикален запас по време на обучението – във всяко ниво на системата обучаемият научава около 1500–2000 думи – и на ежедневната употреба на натрупания лексически материал. При обучението в ниво С1 натрупването на речниковия запас се увеличава до 2500 лексически единици и включва особено актуалните теми: пазар, предприемачество, банково дело, делова лексика, бизнес кореспонденция, мистика, религия и суеверия, литература (проза, поезия, драма), театър и кино в Република Турция, танци и музика, развитие на науката и техниката, телекомуникации, Интернет, начини на придвижване и др.

При обучението се развиват четирите езикови компетентности – четене, писане, слушане и говорене.
В резултат на успешното преминаване на обучението по турски език обучаемите следва да умеят да прилагат получените знания в практическата си дейност в съответствие с Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа за нива A1–A2–B1–B2–C1.